Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA MANUSAD

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych jest MANUSAD sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bohaterów 3, 89-110 Sadki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000062374, Regon 090552583, NIP 558-16-81-670.
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej jako RODO).

II ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:

3. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek;

4. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest podstawa na wszystkie cele.

5. Adekwatności – Administrator przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;

6. Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;

7. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – Administrator nie przetwarza danych osobowych dłużej niż jest to konieczne. W praktyce, Administrator dokonuje indywidualnej, konkretnej oceny, przez jaki okres dane osobowe powinny być przetwarzane. Okres przechowywania jest uzależniony od wielu zmiennych.

8. Integralności i poufności danych – dane osobowe są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Administrator dokłada najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

III PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą legalności, przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.

W praktyce działalności Administratora, przesłanką uprawniającą do przetwarzania Państwa danych osobowych będzie w szczególności:

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w takim przypadku, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody;

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

IV ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Administrator przetwarza m.in. następujące kategorie danych osobowych:

1. Dane osobowe klientów

a) dane te Administrator gromadzi w celu zawarcia umowy oraz jej prawidłowej realizacji.

b) dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:

• dane identyfikacyjne (w tym dane o działalności gospodarczej)
• dane kontaktowe
• dane niezbędne do dokonania rozliczeń
• dane osobowe personelu klienta (imię, nazwisko, służbowe dane kontaktowe)

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację umowy;
d) Dane te Administrator będzie przetwarzać przez okres niezbędny do zawarcia i realizacji umowy. Podstawa do przetwarzania tych danych ustanie, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w szczególności, gdy upłynie okres przedawnienia danych roszczeń, gdy ustaną obowiązki Administratora na tle ordynacji podatkowej).

2. Dane osobowe personelu

a) dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków pracodawcy i pracownika (zleceniodawcy i zleceniobiorcy). Podstawą przetwarzania tych danych będą właściwe przepisy prawa (przede wszystkim Kodeksu pracy) lub fakt zawarcia umowy;
b) Administrator gromadzi wyłącznie te informacje, które są niezbędne dla realizacji zatrudnienia. Najczęściej będą to:

• dane identyfikacyjne
• dane kontaktowe
• informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym
• informacje wynikające ze świadectw pracy
• inne – stosownie do okoliczności zatrudnienia

c) W stosunku do osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, obowiązuje zasada zgodnie z którą, wynikającemu z ustawy uprawnieniu pracodawcy do pozyskiwania danych osobowych odpowiada prawny obowiązek pracownika do ich udostępnienia. Administrator jako pracodawca nie nadużywa swoich uprawnień, kieruje się zasadą minimalizacji danych;
d) Okres przez który Administrator jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe pracowników wynika wprost z przepisów prawa. W odniesieniu do najważniejszych danych, najczęściej będzie to 50 lat.

3. Dane przetwarzane na potrzeby rekrutacji personelu

a) dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji, oceny predyspozycji i zdolności do świadczenia pracy danego rodzaju;
b) Administrator gromadzi wyłącznie te informacje, które są niezbędne dla przeprowadzenia rekrutacji. Najczęściej będą to:

• dane identyfikacyjne
• dane kontaktowe
• informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym
• informacje o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach
• inne – stosownie do okoliczności rekrutacji

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi przeprowadzenie naboru;
d) zasadą jest, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby danej rekrutacji. Po jej zakończeniu, dane osób, które nie zostały zatrudnione zostają usunięte (chyba, że co innego wynika z przepisów prawa lub zgody osoby, której dane dotyczą).

4. Dane osobowe kontrahentów (dostawców usług i towarów):

a) dane te przetwarzane są w celu zawarcia umowy oraz jej prawidłowej realizacji;

b) dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:

• dane identyfikacyjne (w tym dane o działalności gospodarczej)
• dane kontaktowe
• dane niezbędne do dokonania rozliczeń
• dane osobowe personelu kontrahenta (imię, nazwisko, służbowe dane kontaktowe)

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) uniemożliwi zawarcie i realizację umowy;
d) Dane te Administrator będzie przetwarzać przez okres niezbędny do zawarcia i realizacji umowy. Podstawa do przetwarzania tych danych ustanie, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w szczególności, gdy upłynie okres przedawnienia danych roszczeń, gdy ustaną obowiązki Administratora na tle ordynacji podatkowej).

5. Dane osób kontaktujących się z nami przy pomocy dostępnych form komunikacji (w tym z formularzy kontaktowych na stronie www.manusad.com)

a) dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania formułowane dostępnymi kanałami;
b) zakres przetwarzania danych:
• imię i nazwisko, ,
• adres poczty elektronicznej,
• numer telefonu kontaktowego,
• adres IP;
c) dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Dane osobowe Administrator przestaje przetwarzać po zakończeniu kontaktu,
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić kontakt i udzielenie oczekiwanych odpowiedzi.

6. Dane osób znajdujących się w obszarze działania monitoringu wizyjnego:

a) dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia;
b) dane te obejmować będą wizerunek osób przebywających na terenie obiektu przy ul. ul. Bohaterów 3, 89-110 Sadki;
c) dostęp do danych z monitoringu jest ściśle limitowany. Monitoring funkcjonuje przy poszanowaniu zasady adekwatności (monitorowany jest ściśle określony obszar) oraz czasowości (dane nie są przechowywane dłużej aniżeli jest to niezbędne).

V SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DANYMI

Dane osobowe będą przetwarzane w celu, dla którego zostały zgromadzone. Ponadto, dane mogą zostać wykorzystane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora takich jak:

• wykrywanie nadużyć i zapobieganie im
• ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń
• tworzenie zestawień, analiz i statystyk

Przetwarzane przez Administratora informacje nigdy nie trafią w niepowołane ręce. Nie będą przedmiotem obrotu. Mogą natomiast zostać przekazane do następujących kategorii podmiotów/organów:

• podmioty/organy upoważnione na podstawie przepisów prawa
• podmioty, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. hosting, obsługa poczty elektronicznej, medycyna pracy, przewoźnicy itp.)

Wszystkie podmioty, które mogą mieć styczność z danymi osobowymi, na mocy odrębnych uregulowań, zostały zobowiązane do ich starannego zabezpieczenia, zachowania w poufności, nieudostępniania osobom nieupoważnionym.

Administrator nie stosuje profilowania. Nie przetwarza danych osobowych poza terenem EOG.

VI UPRAWNIENIA
Osoba, które dane dotyczą posiada następujące uprawnienia:

• prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
• prawo usunięcia swoich danych,
• prawo ograniczenia przetwarzania,
• prawo przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii,
• prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (o ile takowa była wyrażona),
• prawo sprzeciwu.

W celu realizacji uprawnień, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem:
………………………..

Każdy wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią. Opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce może się zdarzyć, że pomimo żądania, Administrator nie będzie mógł zrealizować żądania i np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne z uwagi na brzmienie powszechnie obowiązujących przepisów).

Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII PLIKI COOKIES

W ramach strony www.manusad.com wykorzystywane są pliki cookies.

Pliki cookies to niewielkie informacje w postaci plików tekstowych, które są wysyłane przez odwiedzany serwis i zapisywane w urządzeniu końcowym (np. komputer, tablet, smartphone).

Administrator może wykorzystywać pliki cookies w następujących celach:

 pliki cookies służące do zapamiętania preferencji osób odwiedzających i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści (w tym dostosowania rozdzielczości, układu strony, wielkości czcionek)

Pliki cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień będzie traktowane jako wyraźne działanie potwierdzające.